ỦY BAN VẬN ĐỘNG CỜ VÀNG TIÅU BANG CALIFORNIA

The Heritage & Freedom Flag Committee

Email:  FreedomFlag@gmail.com

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi:           Các Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

                        Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tồ Chức Chính Trị

                        Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí.

                        Quư Đồng Hương

 

Ủy Ban Vận Động Cờ Vàng Tiểu Bang California có cuộc họp với Thượng Nghị Sĩ Denise Ducheny và Dân Biểu Trần Thái Văn tại điện Capitol, Quốc Hội Tiểu Bang California vào Ngày 4 Tháng 11 Năm 2005 nhằm thảo luận những bước kế tiếp cho việc vận động Hạ Viên Tiểu Bang California thông qua Nghị Quyết Cờ Vàng SCR 17.

 

Ủy Ban Vận Động Cờ Vàng đă có cuộc họp riêng sau đó để bổ sung nhân sự, hoàn thiện tổ chức, và bàn những phương thức khả thi cho công cuộc vận động này đạt kết quả tốt đẹp. Nguyện vọng của đồng hương tỵ nạn Cộng Sản khắp tiểu bang là muốn Quốc Hội California thông qua Nghị Quyết SCR 17, công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng chính thức của đại khối người Việt Quốc Gia.

 

Được söï tiếp tay của các BCH Cộng Đồng địa phương khắp tiểu bang từ Nam chí Bắc California, của các Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị mỗi thành phố, quận hạt, của các đơn vị Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức v.v của các cơ quan truyền thông: phát thanh, truyền h́nh, báo chí, và đặc biệt là kết hợp với Ủy Ban Yễm Trợ Cờ Vàng. Ủy Ban đă kiện toàn nhân sự với thành phần như sau:

 

- Chủ Tịch Ủy Ban:                                                              Ông Lê Công Nghiệp (San Diego)

- Phó Chủ Tịch Nội Vụ:                                                       Ông Nguyễn Quư Nhượng (Sacramento)

- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:                                                   Kỹ Sư Nguyễn Chân Nhân (Stockton)

- Phó Chủ Tịch vùng Orange County & Los Angeles:      Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (Orange County)

- Tổng Thư Kư:                                                                    Ông Nguyễn Dân (Sacramento)

- Đặc Trách Liên Lạc:                                                         Ông Trần Sơn (San Diego)

- Đặc Trách Truyền Thông Bắc California:                         Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện (San Francisco & Oakland)

- Đặc Trách Truyền Thông Nam California:                       Nhà Báo Du Miên (Westminster)

- Đặc Trách Vận Động vùng San Jose & Milpitas:             Giáo sư Trần Công Thiện (San Jose)

- Đặc Trách Vận Động vùng Sacramento & Stockton:       Ông Đại Minh Mẫn (Sacramento)

- Đặc Trách Vận Động vùng San Francisco & Oakland:    Ông Nguyễn Phú (San Francisco)

- Đặc Trách Vận Động vùng Riverside:                              Ông Lê Quang Tích và  Ông Phan Vn (Riverside)

- Đặc Trách Vận Động vùng Pomona:                                 Baùc Só  Vơ Đ́nh Hữu.

- Đặc Trách Vận Động vùng San Bernardino:                     Ông Trần Hớn Xuyên (San Bernardino)

 

Công tác trước mắt là vận động thành công thông qua Nghị Quyết SCR 17 sắp đưa ra Hạ Viện California vào năm 2006. Một trong nhiều h́nh thái vận động sẽ là cuộc biểu dương lực lượng trước tiền đ́nh Quốc Hội Tiểu Bang đầy ư nghĩa, thể hiện ư chí son sắt của mỗi chúng ta để nói tiếng nói từ con tim, tiếng nói của lẽ phải là bảo vệ ngọn cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ. Đó không những là biểu tượng thiêng liêng của chính nghĩa, mà c̣n là căn cước của những người tỵ nạn cộng sản chúng ta.

 

Trân trọng

 

 

 

 

 


Lê Công Nghiệp