Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ

TÔN CHỈ

 

Hiệp Hội lấy những nguyên tắc căn bản sau đây làm tôn chỉ:

 

1. Dân tộc Việt Nam là đối tượng để phục vụ.

 

2. Tự do, hạnh phúc của người Việt là cứu cánh.

 

3. Tập thể đồng bào là nền tảng. Tinh thần đoàn kết là động lực.

 

MỤC TIÊU

 

1. Kết hợp người Việt tại San Diego thành một khối, thống nhất ý chí và hành động để gây uy tín và tạo sức mạnh cho cộng đồng người Việt.

 

2. Tạo cơ hội để mọi người Việt đóng góp khả năng, sáng kiến vào các sinh hoạt đem lợi ích chung cho tập thể.

                       

3. Duy trì và phát huy ngôn ngữ, văn hoá và những truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc Việt.

 

4. Nâng cao đời sống kinh tế và xã hội.

 

5. Giúp đở đồng bào sớm thích nghi với đời sống xã hội Hoa Kỳ về tất cả mọi ngành sinh hoạt.

 

6. Hỗ trợ, bằng những phương tiện ôn hoà và dân chủ, việc phục hồi tự do cho Dân Tộc và Quốc Gia Việt Nam.

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.