Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân
Công Chứng Của Hội Đồng Thành Phố Công Nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Bằng Tưởng Lục "Ngày Lê Nghiệp" (Nghiep Le Day)-Một vinh dự cho Cộng Đồng San Diego ---------xin xem bài
 
 
 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.