Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

BIÊN BẢN
Đại Hội Đại Biểu Đòan Hiệp Hội Người Việt San Diego
Bầu cử các cơ chế điều hành nhiệm kỳ 2006-2008

Khai mạc lúc 11 giờ ngày Chúa Nhật 6 tháng 8, 2006 tại Nhà Cộng Đồng, 7833 Linda Vista Rd. San Diego, CA 92111.

Cuộc Đại Hội gồm 2 phấn:


Phần I. Đại diện những cơ cấu điều hành Hiệp Hội (Thụ Ủy, Chủ Tịch, Giám Sát Trường) lần lượt tóm luợc những họat động chính trong nhiệm kỳ 2004-2006, va ngỏ lời cám ơn sự hợp tác của tất cả quí Đại Biểu, trước khi trao quyền chủ tọa cho Đại Hội bầu các chức vụ điều hành cho nhiệm kỳ 2006-2008.

Phần II. Tiến hành cuộc bầu cử các cơ chế.

  1. Thành lập Ban Bầu cử: Đại Hội đã tín nhiệm GS Lê Phục Phủy làm Chủ Tọa và hai phụ tá là Nha Sĩ Võ Trọng Di và KS Đỗ Như Điện. Chủ Tọa Đòan cũng mời Luật Sư Đinh Thạch Bích làm quan sát viên.
  2. Tiến hành cuộc bầu cử: Có 72 Đại Biểu hiện diện và 10 Đại Biểu có giấy ủy quyền, như thế có 82 trong tổng số 105 Đại Biểu tham dự Đại Hội.
  3. Thủ tục cuộc cử được ấn định như sau:
  1. Chức vụ Chủ Tịch và 2 phó CT bầu theo thể thức liên danh, trực tiếp, kín. Thụ Ủy ĐBĐ, Trưởng Ban Giám Sát, và 4 giám sát viên bầu theo đơn danh, trực tiếp, kín. Tiến hành theo các giai đọan: ứng cử, đề cử, giới thiệu, chất vấn, bầu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.
  2. Chức Vụ Chủ Tịch và 2 PCT Hiệp Hội: Có một liên danh ứng cử:
    1. Chủ Tịch: Trần Hùng Tiết, hai PCT: Diana Trần và Phạm Thanh Liêm.

Liên danh đã được nhiều người giới thiệu và cũng có nhiều người chất vấn xoay quanh những vấn đề rất tế nhị và phức tạp.
Kết quả cuộc bầu phiếu: có 81 phiếu, liên danh Trần Hùng Tiết, Diana Trần, Phạm Thanh Liêm đã được 79 phiếu tín nhiệm, có 1 phiếu trắng và 1 phiếu bất hợp lệ.

  1. Thụ Ủy ĐBĐ: Có một người ứng cử là Ông Lê Công Nghiệp.

Có 79 phiếu bầu, ông Nghiệp được 78 phiếu tín nhiệm, đắc cử Thụ Ủy ĐBĐ

  1. Trưởng Ban Giám Sát: có 2 người ứng cử là ông Nguyễn Anh Giao và ông Hòang Văn Nhạn.

Có 78 phiếu bầu: Kết quả ông Nguyễn Anh Giao được 23 phiếu, và ông Hòang Văn Nhạn được 55 phiếu. Ông Hòang Văn Nhạn thắng chức vụ Trưởng Ban Giám Sát.

  1. 4 Giám sát viên:  có 6 người ứng cử: Vũ Quốc Kỳ, Đòan Thanh, Nguyễn Hữu Hồng, Vũ Khắc Tiến, Nguyễn Đức Truyền, Lê Quốc Thắng.

Có 80 phiếu bầu. 78 phiếu hợp lệ, 1 phiếu trắng và 1 phiếu bất hợp lệ. Kết quả: Ông Vũ Quốc Kỳ được 53 phiếu, Ông Đòan Thanh được 64 phiếu, Ông Nguyễn Hữu Hồng được 66 phiếu, Ông Vũ Khắc Tiến được 38 phiếu, Ông Nguyễn Đức Truyền được 40 phiếu, Ông Lê Quốc Thắng được 34 phiếu.
4 người đắc cử giám sát viên là các ông Vũ Quốc Kỳ, Đòan Thanh, Nguyễn Hữu Hồng, và Nguyễn Đức Truyền.

Cuộc bầu cử không có bất cứ sự khiếu nại và thắc mắc nào, và đã kết thúc lúc 2 chiều cùng ngày.
Người lập biên bản: Đỗ Như Điện (ky tên), Nha Sĩ Võ Trọng Di (ky tên)
Chủ tọa: Lê Phục Thủy (ky tên), Quan sát: LS Đinh Thạch Bích (ky tên)

 

           

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.