Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ

 

BẢN ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO

 

Biểu quyết thông qua ngày 10 tháng 3 năm 1985 tại San Diego, và được tu chính:

Ngày 15 tháng 8 năm 1986;

Ngày 30 tháng 9 năm 1990;

Ngày 14 tháng 7 năm 1996;

Ngày 14 tháng 7 năm 2002.

 

 

CHƯƠNG MỘT. DANH XƯNG, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

ĐIỀU 1. DANH XƯNG

 

Nay thành lập một tổ chức chung cho người Viêt Nam cư ngụ tại San Diego lấy danh xưng là HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO, viết tắt là Hiệp Hội.

 

ĐIỀU 2. TÔN CHỈ

 

Hiệp Hội lấy những nguyên tắc căn bản sau đây làm tôn chỉ:

 

1. Dân tộc Việt Nam là đối tượng để phục vụ.

 

2. Tự do, hạnh phúc của người Việt là cứu cánh.

 

3. Tập thể đồng bào là nền tảng. Tinh thần đoàn kết là động lực.

 

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH

 

1. Kết hợp người Việt tại San Diego thành một khối, thống nhất ý chí và hành động để gây uy tín và tạo sức mạnh cho cộng đồng người Việt.

 

2. Tạo cơ hội để mọi người Việt đóng góp khả năng, sáng kiến vào các  sinh hoạt đem lợi ích chung cho tập thể.

                       

3. Duy trì và phát huy ngôn ngữ, văn hoá và những truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc Việt.

 

4. Nâng cao đời sống kinh tế và xã hội.

 

5. Giúp đở đồng bào sớm thích nghi với đời sống xã hội Hoa Kỳ về tất cả mọi ngành sinh hoạt.

 

6. Hỗ trợ, bằng những phương tiện ôn hoà và dân chủ, việc phục hồi tự do cho Dân Tộc và Quốc Gia Việt Nam.

 

ĐIỀU 4. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

1. Tính cách vô vị lợi: Hiệp Hội là một tổ chức vô vị lợi, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp tiểu bang California.

 

2. Tính cách vô thời hạn: Hiệp Hội hoạt động vô thời hạn trong các lãnh vực văn hoá, giáo dục, xã hội, kinh tế, và mọi hoạt động đem lại lợi ích chung cho người Việt.

 

3. Phạm vi hoạt động: Hiệp Hội hoạt động trong phạm vi quận San Diego. Hiệp Hội cũng liên kết hoạt động với các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.

 

ĐIỀU 5. TRỤ SỞ

 

Trụ sở chính của Hiệp Hội đặt tại quận San Diego. Khi có thay đổi địa chỉ, phải thông báo cho toàn thể các thành phần trong Hiệp Hội. Sự thay đổi địa chỉ không cần sự tu chính của Bản Điều Lệ này.

 

CHƯƠNG HAI - CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

ĐIỀU 6. CƠ CẤU

 

Cơ cấu tổ chức của Hiệp Hội gồm có:

 

1. Đại hội hàng năm;

 

2. Đại Biểu Đoàn;

 

3. Hội Đồng Quản Trị;

 

4. Hội Đồng Giám Sát; và

 

5. Ban Cố Vấn.

 

ĐIỀU 7. ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

 

Đại hội thường niên qui tụ tất cả thành phần của Hiệp Hội. Đại Hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định về tất cả mọi  vấn đề liên quan đến Hiệp Hội .

Đại Hội Thường Niên được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng 7 dương lịch hàng năm. Thời giờ, địa điểm, và chương trình nghị sự phải công bố rộng rãi trong cộng đồng người Việt chậm nhất là 60 ngày trước Đại Hội.

 

ĐIỀU 8. ĐẠI BIỂU ĐOÀN

 

Đại Biểu Đoàn (ĐBĐ) là cơ quan quan trọng do các Hội Đoàn, đoàn thể và Đại Hội Thương Niên bầu lên, có nhiệm vụ:

 

1. Bầu liên danh Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch Hiệp Hội.

 

2. Cố vấn, khuyến cáo và kiểm soát Hội Đồng Quản Trị.

 

3. Bầu Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn.

    Quyền hạn và sinh hoạt của ĐBĐ được qui định rõ trong Chương Bốn.

 

4. Bầu Giám Sát Trưởng và 4 Ủy Viên Giám Sát.

 

ĐIỀU 9. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) là cơ quan điều hành trực tiếp các sinh hoạt của Hiệp Hội gồm việc thiết lập đường lối và thi hành kế hoạch, chương trình, để hoàn tất những mục tiêu ấn định trong bản điều lệ này.

 

2. Chủ Tịch Hiệp Hội là phát ngôn nhân chính thức của Hiệp Hội, nhất là trong các giao kèo với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, cũng như các cơ quan công quyền.

Sự ủy nhiệm nếu cần thiết, phải được chứng nhận bằng văn thư nêu rõ lý do.

 

3. HĐQT có nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Thường Niên.

 

ĐIỀU 10. HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

 

1. Thành phần: Hội Đồng Giám Sát gồm một Giám Sát Trưởng và bốn Ủy Viên Giám Sát do Đại Biểu Đoàn bầu trực tiếp trong kỳ Đại Hội lưỡng niên. Ứng viên phải hội đủ điều kiện của một đại biểu đã được ấn định trong điều 12.

 

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Giám Sát là hai (2) năm.

 

3. Nhiệm vụ:

 

a) Kiểm soát các hoạt động hành chánh và tài chánh của Hội Đồng Quản Trị và các cơ quan liên hệ thuộc Hiệp Hội.

 

b) Trước khi một nhiệm kỳ mới bắt đầu, Giám Sát Trưởng - sau khi tham khảo với các Ủy Viên Giám Sát - ký một văn thư chứng nhận thông qua sự hợp lệ của tình trạng tài chánh của Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ vừa chấm dứt.

 

c) Khuyến cáo về luật pháp cũng như về nghĩa vụ của Hội Đồng Quản Trị và các cơ quan liên hệ thuộc Hiệp Hội trong việc thực thi các mục tiêu và chương trình của Hiệp Hội.

 

d) Giải quyết các bất đồng ý kiến giữa các cơ quan điều hành Hiệp Hội hay giữa hội viên và các cơ quan này.

 

e) Điều tra và phán quyết về các vụ khiếu nại liên quan đến sinh hoạt, uy tín và hiệu năng của Hiệp Hội.

 

f) Hội Đồng Giám Sát không có quyền chế tài nhưng có quyền đề nghị những biện pháp chế tài để Đại Biểu Đoàn hay Chủ Tịch Hiệp Hội quyết định.

 

4. Phương thức sinh hoạt: Sinh hoạt của Hội Đồng Giám Sát sẽ được ấn định trong một văn kiện lập quy của Hội Đồng Giám Sát.

 

ĐIỀU 11. BAN CỐ VẤN

 

1. Thành phần: Tất cả các cựu Chủ Tịch Hiệp Hội hiện đang cư ngụ tại San Diego.

2. Nhiệm vụ: Cố vấn Chủ Tịch khi Hiệp Hội phải đối phó với những vấn đề quan trọng và bất thường. 

 

 

CHƯƠNG BA - HỘI VIÊN

 

ĐIỀU 12. HỘI VIÊN

 

1. Mọi người Việt Nam cư ngụ tại San Diego, chấp nhận bản Điều Lệ này đều được coi là hội viên của Hiệp Hội Người Việt San Diego.

 

2. Hội viên hoạt động là những người từ 18 tuổi trở lên, ký giấy tham gia sinh hoạt và hiện diện trong kỳ Đại Hội Thường Niên. Chỉ có những Hội Viên Hoạt Động mới có quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết trong ký Đại Hội thường niên.

 

3. Hội viên hỗ trợ là những người không phân biệt sắc tộc, nhưng tán đồng tôn chỉ, mục đích, tham gia sinh hoạt và có công đóng góp vào việc xây dựng, phát triển Hiệp Hội bằng bất cứ hình thức nào.

 

4. Hội viên có quyền tham dự những phiên họp của ĐBĐ và HĐQT nhưng không có quyền biểu quyết.

 

5. Tất cả hội viên đều có trách nhiệm bảo vệ danh dự và quyền lợi của Hiệp Hội và cộng đồng người Việt nói chung.

 

6. Hội viên có nhiệm vụ đóng góp nhân, tài, vật và lực vào công cuộc xây dựng và phát triển Hiệp Hội.

 

7. Hội viên không chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động tài chánh của các cơ cấu điều hành của Hiệp Hội. Tuy nhiên hội viên có quyền xem xét, phê bình và đề nghị cải tiến với các cơ cấu này.

 

CHƯƠNG BỐN - ĐẠI BIỂU ĐOÀN

 

ĐIỀU 13. THÀNH LẬP

 

1. Tư cách người Đại Biểu: Người Đại Biểu phải hội đủ những điều kiện sau đây:

a. Chấp nhận bản Điều Lệ của Hiệp Hội.

b. Là hội viên hoạt động như đã ấn định trong điều 12, Chương Ba của Bản Điều Lệ này.

c. Do một Hội Đoàn chính thức đề cử, hoặc được bầu lên trong kỳ Đại Hội Thường Niên. Đại Biểu do các Hội Đoàn đề cử, trong khi hoạt động trong Đại Biểu Đoàn, sẽ không bị chi phối bởi Hội Đoàn của mình.

 

2. Thành phần Đại Biểu:

a. Tỷ lệ số đại biểu do các hội đoàn đề cử là 75% tổng số đại biểu của Đại Biểu Đoàn .

b. Tỷ lệ số đại biểu do Đại Hội Thường Niên bầu lên bằng hoặc nhỏ hơn 25% tổng số đại biểu ĐBĐ.

 

3. Ấn định số Đại Biểu của mổi Hội Đoàn. Mổi Hội Đoàn đang sinh hoạt hợp pháp tại San Diego có quyền đề cử số Đại Biểu vào ĐBĐ như sau:

 

* Có từ 5 đến 50 hội viên, cử một (1) Đại Biểu.

* Có từ 51 đến 100 hội viên, cử hai (2) Đại Biểu.

* Có từ 101 hội viên trở lên, cử tối đa ba (3) Đại Biểu.

Mổi hội đoàn có thể cử ít hơn số Đại Biểu ấn định.

 

Những Hội Đoàn chưa tham gia vào việc thành lập Hiệp Hội lúc đầu, vẫn có quyền tham gia vào Hiệp Hội, cử người đại diện vào Đại Biểu Đoàn, miễn là theo đúng thủ tục và các điều khoản Bản Điều Lệ này.

 

Văn thư chính thức của vị Chủ Tịch mỗi Hội Đoàn xác nhận số lượng đoàn viên của mình và đề cử các vị Đại Diện sẽ được Hiệp Hội tôn trọng và dùng làm căn bản để quyết định số Đại Biểu của Hội Đoàn đó trong Đại Biểu Đoàn.

 

ĐIỀU 14. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

1. Đại Biểu Đoàn có nhiệm vụ bầu liên danh Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hiệp Hội, cố vấn , khuyến cáo và kiểm soát Hội Đồng Quản Trị.

 

2. Đại Biểu Đoàn có quyền tu chính tạm thời Bản Điều Lệ.

 

* Trong trường hợp khẩn cấp, ĐBĐ có quyền sửa đổi điều khoản của Bản Điều Lệ này - ngoại trừ các điều khoản về Danh Xưng, Mục Đích, Tôn Chỉ - nếu hội đủ 2/3 tổng số thành viên ĐBĐ tán đồng. Các điều khoản tu sửa chỉ hiệu lực từ lúc sửa đến kỳ Đại Hội thường niên kế tiếp. Đại Hội sẽ quyết định tối hậu về những điều tu chính của ĐBĐ.

 

3. Đại Biểu Đoàn có quyền bất tín nhiệm một thành viên hay toàn thể HĐQT, nếu hội đủ 3/4 tổng số ĐBĐ tán đồng.

 

ĐIỀU 15. NHIỆM KỲ VÀ SINH HOẠT

 

ĐBĐ có nhiệm kỳ hai (2) năm, các thành viên có quyền từ nhiệm bất cứ lúc nào.

Việc từ nhiệm phải thông báo cho vị Thụ Ủy bằng thư chính  thức. Không có trường hợp điền khuyết hay thay thế Đại Biểu trong suốt nhiệm kỳ hai năm, ngoại trừ đoàn thể sinh viên có thể cử thêm các đại biểu sau khi bầu ban Đại Diện Sinh Viên hàng năm.

 

2. Đứng đầu ĐBĐ là Thụ Ủy ĐBĐ, có nhiệm kỳ hai (2) năm, và chỉ được giử chức vụ này trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Thụ Ủy ĐBĐ được bầu trong cùng một phiên họp để bầu liên danh Chủ Tịch và hai phó Chủ Tịch Hiệp Hội, Giám Sát Trưởng và Ủy Viên Giám Sát của Hiệp Hội.

 

Thụ Ủy có nhiệm vụ điều hành sinh hoạt của ĐBĐ, chủ toạ các phiên họp của ĐBĐ cũng như Đại Hội thường niên. Thụ Ủy có quyền triệu tập hội nghị ĐBĐ. Đa số ĐBĐ hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cũng có quyền yêu cầu vị Thụ Ủy triệu tập hội nghị ĐBĐ.

 

3. Đại Biểu có quyền tham dự các phiên họp và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, nhưng không có quyền biểu quyết.

 

4. Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn sẽ bổ nhiệm hai vị phụ tá trong số thành viên của Đại Biểu Đoàn . Danh sách các vị này sẽ được thông báo cho Hội Đồng Quản Trị và Đại Biểu Đoàn.

 

5. Mỗi năm Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn sẽ triệu tập hai phiên họp thường lệ của Đại Biểu Đoàn.

 

CHƯƠNG NĂM - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

 

ĐIỀU 16. THÀNH LẬP

 

HĐQT do Chủ Tịch, và 2 Phó Chủ Tịch, Đệ Nhất và Đệ Nhị của Hiệp Hội thành lập và được đa số Đại Biểu Đoàn chấp thuận.

 

2. Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch HĐQT cũng là Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hiệp Hội, do Đại Biểu Đoàn bầu cử theo thể thức liên danh.

 

3. Thể lệ bầu cử gồm có việc ứng cử, đề cử, vận động và cách thức đầu phiếu sẽ do ĐBĐ ấn định.

 

4. Việc tổ chức bầu cử liên danh Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch phải hoàn tất trong vòng hai tuần lể, kể từ ngày Đại Hội Thường Niên bầu xong ĐBĐ.

 

5. Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ trong Hội Đồng Quản Trị phải là đại biểu của Đại Biểu Đoàn.

 

ĐIỀU 17. NHIỆM KỲ

 

1. Nhiệm kỳ của Chủ Tịch, các Phó Chủ Tịch và Hội Đồng Quản Trị là hai năm. Chủ Tịch Hiệp Hội chỉ được giử chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tục, các Phó Chủ Tịch được quyền tái cử vô hạn định.

 

2. Trường hợp Chủ Tịch từ chức, hay không tiếp tục được nhiệm vụ. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch đương nhiên thay thế giử chức vụ Chủ Tịch cho đến hết nhiệm kỳ. Người kế tiếp có quyền giử chức vụ Chủ Tịch là Đệ Nhị Phó Chủ Tịch. Trường hợp Chủ Tịch và Hai Phó Chủ Tịch không tiếp tục thi hánh được nhiệm vụ, Thụ Ủy Đại Biểu Đoàn tạm thời giử chức vụ Chủ Tịch và có nhiệm vụ triệu tập ĐBĐ để bầu ra liên danh Chủ Tịch và Hai Phó Chủ Tịch trong vòng ba tháng.

 

CHƯƠNG SÁU - TRÁCH NHIỆM LIÊN HỆ

 

ĐIỀU 18. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỦA THÀNH VIÊN CÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆP HỘI

 

1. Thành viên đối với các Hội Đoàn liên hệ: Thành viên trong ĐBĐ, HĐQT, khi phát biểu ý kiến, biểu quyết và thi hành các trách vụ do Hiệp Hội giao phó sẽ không bị ràng buộc bởi các điều lệ của Hội Đoàn mà thành viên là hội viên.

 

2. Cá nhân thành viên và Hiệp Hội: Cá nhân thành viên trong các cơ cấu điều hành Hiệp Hội không chịu trách nhiệm về những khoản nợ của Hiệp Hội, hoặc sự thất thoát tài sản trong những trường hợp bất khả kháng, ngoại trừ trường hợp biển thủ và gian lận.

 

3. Một thành viên đương nhiệm bị thưa kiện vì thi hành một cách hợp pháp nhiệm vụ do Hiệp Hội giao phó, Hiệp Hội phải bồi hoàn cho thành viên về những khoản liên hệ đến vụ án. Tiền bồi  hoàn phải phù hợp với điều 5288 của luật pháp California ấn định sinh hoạt các hội đoàn bất vụ lợi và công ích.

 

4. Bảo hiểm cho nhân viên điều hành Hiệp Hội: Tuỳ điều kiện tài chánh của Hiệp Hội, HĐQT có nhiệm vụ mua bảo hiểm cho những thành viên trong các cơ cấu điều hành Hiệp Hội nhân danh chung của tổ chức để tránh những trường hợp tranh tụng pháp lý liên quan đến Hiệp Hội theo các điều 5233 và 5238 của luật tiểu bang Calfornia.

 

5. Trách nhiệm của vị Chủ Tịch Hiệp Hội: Chủ Tịch đương nhiệm của Hiệp Hội là người chịu trách nhiệm thi hành tư cách pháp nhân của Hiệp Hội trong mọi lãnh vực, kể cả trách nhiệm trao cho những nhân viên thừa hành.

 

ĐIỀU 19. CÁC VĂN KIỆN, TÀI LIỆU THUỘC VỀ HỒ SƠ CỦA HIỆP HỘI

 

1. Hồ sơ Lưu trữ: Phải lưu trữ tại trụ sở chính của Hiệp Hội các tài liệu của Hiệp Hội sau đây:

- Biên bản các phiên họp.

- Sổ sách kế toán.

- Danh sách những người tham gia các cuộc bầu cử ĐBĐ , HĐQT và các tài liệu liên hệ đến các cuộc bầu cử đó.                                   

- Danh sách thành viên ĐBĐ, HĐQT.

- Bản sao điều lệ và nội quy của Hiệp Hội.

- Các bản phúc trình hàng năm.

 

2. Quyền xem xét hồ sơ: Hội viên trong Hiệp Hội có quyền xem tất cả những tài liệu lưu trử tại trụ sở, trong những ngày giờ làm việc, nhưng phải thông báo cho Tổng Thư Ký biết trước bằng văn thư.

 

3. Bản sao các văn kiện: Hội viên hay luật sư đại diện hội viên có quyền xin bản sao các tài liệu của Hiệp Hội nhưng đương sự phải chịu các phí khoản về ấn loát.

                       

CHƯƠNG BẢY - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

 

ĐIỀU 20. CÁC CUỘC BẦU CỬ.

 

1. Các cuộc bầu cử sẽ do HĐQT đương nhiệm tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ 2 tháng 7 dương lịch.

 

2. Tất cả các hội viên quy định trong Điều 12, Chương Ba đều được quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết trong các kỳ Đại Hội thường niên.

 

3. Hội viên muốn được bầu cử vào chức vụ Chủ Tịch hay Phó Chủ Tịch Hiệp Hội phải cư ngụ tại San Diego ít nhất là một năm, phải đủ 25 tuổi tính đến ngày bầu cử.

 

4. Cuộc bầu cử các cơ cấu tổ chức của Hiệp Hội lần đầu tiên sẽ do ban Vận Động tổ chức vào ngày 09 tháng 06 năm 1985. Các chi tiết về thể thức bầu cử phải thông báo rộng rãi trong cộng đồng nguời Việt ít nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử.

 

5. Nhiệm kỳ của ĐBĐ và HĐQT đầu tiên sẽ chấm dứt vào tháng 9 năm 1986.

 

6. Thời hạn các Hội Đoàn gởi danh sách các Đại Biểu, cũng như thời hạn nộp đơn ứng cử vào ĐBĐ sẽ là 30 ngày trước ngày Đại Hội bầu cử.

 

7. Danh sách ứng cử viên phải được phổ biến rộng rãi 15 ngày trước Đại Hội Thường Niên. Tuy nhiên, nếu đến ngày Đại Hội mà số ứng viên chưa đủ, thì Đại Hội sẽ xét đề nghị thêm ứng viên để cuộc bầu cử thêm phần hào hứng.

 

CHƯƠNG TÁM - TÀI CHÁNH

 

ĐIỀU 21. TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

 

1. Do sự đóng góp: Tài sản của Hiệp Hội gồm các khoản do hội viên đóng góp, do các nhà hảo tâm tặng biếu, do các trương mục cùng các hoạt động hợp pháp mang lại.

 

2. Quyền tạo mãi: Hiệp Hội có quyền tạo mãi, chuyển nhượng, cầm cố, thu tặng động sản và bất động sản theo luật của Liên bang và Tiểu bang. Mọi sự tạo mãi có giá trị trên một ngàn (1,000) Mỹ kim phải được sự chấp thuận của 2/3 HĐQT.

 

3. Bàn giao: Tất cả các sổ sách kế toán, tiền mặt, cổ phiếu, trương mục ngân hàng, các bất động sản, các tài liệu và sách báo do Hiệp Hội quản thủ đều là tài sản của Hiệp Hội. Nhân viên mãn nhiệm hay từ nhiệm phải bàn giao cho người kế nhiệm ngay khi chấm dứt nhiệm vụ.

 

ĐIỀU 22. QUẢN TRỊ TÀI CHÁNH

                       

1. Hồ sơ kế toán: Mọi dịch vụ thu chi đều phải ghi sổ sách kế toán, kèm theo các tài liệu chứng minh.

 

2. Tiền quỹ: Tiền quỹ của Hiệp Hội phải ký thác tại ngân hàng dưới tên Hiệp Hội Người Việt San Diego (HHNVSD). Chi phiếu phải mang chử ký của hai trong ba người sau: Chủ Tịch, Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ.

 

3. Trong trường hợp chi tiêu bất thường ngoài dự trù ngân sách. Chủ tịch được chuẩn chi đến hai trăm (200) Mỹ kim. Từ hai trăm lẻ một (201) đến một ngàn (1,000) Mỹ kim phải có đa số HĐQT chấp thuận. Trên một ngàn (1,000 +) phải có 2/3 HĐQT chấp thuận.

 

CHƯƠNG CHÍN - TU CHÍNH ĐIỀU LỆ; GIẢI TÁN HIỆP HỘI

 

ĐIỀU 23. THỂ THỨC TU CHÍNH

 

1. Thể thức tu chính: ngoại trừ những dự liệu ở khoản 2 dưới đây, các điều khoản trong bản điều lệ này, nếu không bị ràng buộc bởi pháp luật tiểu bang California, có thể được tu chính với sự chấp thuận 2/3 tổng số phiếu của ĐBĐ, hay đa số Hội Viên Hoạt Động trong kỳ Đại Hội thường niên.

 

2. Không được tu chính: Hiệp Hội không thể tu chính Articles of Incorporation bằng cách sửa đổi những lời lẽ, tên họ và địa chỉ của các sáng lập viên đầu tiên và của người Đại Diện đầu tiên (Initial agent), ngoại trừ trường hợp sửa sai chiếu theo điều 6210 luật pháp tiểu bang California.

 

ĐIỀU 24. GIẢI TÁN

 

1. Hiệp Hội có thể giải tán nếu có 3/4 tổng số phiếu ĐBĐ chấp thuận.

 

2. Khi giải tán, tài sản của Hiệp Hội phải chuyển giao cho một tổ chức công ích vô vị lợi theo luật lệ của Tiểu bang.

 

3. Lý do giải tán phải được thông báo rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại San Diego ít nhất là ba mươi (30) ngày trước khi có cuộc họp để thảo luận vấn đề giải tán.

             

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.